Sudenpentujen käsikirja esimiehille – Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset tunteet työelämässä | ILMAINEN TOIMITUS SUOMEEN

24,90

Haluaisitko, että työyhteisössäsi jokainen voisi nauttia siitä, mitä tekee, ja saada omalta osaltaan koko organisaation kukoistamaan? Olisiko juuri nyt oikea aika ryhtyä nauttimaan työhyvinvoinnista sekä työn imun tuottamista hedelmistä: sairauspoissaolojen vähentymisestä, mahtavasta työilmapiiristä ja tuloksellisuuden kasvamisesta? Tässä kirjassa Pia-Christina ja Jari kertovat ajatuksiaan siitä, miten tämä kaikki voi onnistua.

Kuvaus

 

Sudenpentujen käsikirja esimiehille – Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset tunteet työelämässä on kirja viidestä keskeisestä sosiaalisesta tunteesta ja niiden huomioimisesta sekä tutkimusten että käytännön näkökulmasta. Nämä tunteet ovat psykologisen turvallisuuden tunne, arvostetuksi tulemisen tunne, yhteenkuuluvuuden tunne, vaikuttamisen tunne ja reiluuden tunne. Näiden tunteiden ottaminen huomioon työyhteisössä ja niihin vastaaminen vuorovaikutuksellisuuden kautta vaikuttavat siihen, missä määrin työntekijä luottaa esimieheensä ja haluaa sitoutua organisaation päämääriin samalla, kun saa kasvaa omaan täyteen potentiaaliinsa työntekijänä ja ihmisenä.

Innostuksen oivalluttaja, CEO Jari Saarenpää ja HTM, KM Pia-Christina Roth ovat kirjoittaneet esimiehille suunnatun käsikirjan vuorovaikutustaidoista ja sosiaalisista tunteista työelämässä.

Pia-Christina on johtamisen, työyhteisöjen ja osaamisen kehittämisestä motivoitunut kuntajohtamisen, hallinnon, kasvatuksen ja koulutuksen ammattilainen, aineenopettaja, henkilöstö – ja työhyvinvointiasiantuntija sekä LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmentaja. Hänen tavoitteenaan on johtamisen ja työyhteisöjen kehittämis- ja valmennustyön avulla saada työyhteisöt löytämään luontaiset vahvuutensa, yhteenkuuluvuuden tunteensa, luovuutensa ja ilonsa ja siten edistää paitsi työyhteisöjen, myös perheiden ja koko yhteiskunnan hyvinvointia.

Jari on teollisuustalouden diplomi-insinööri, jolla on pitkä kansainvälinen kokemus erilaisista kehittämis- ja johtotehtävistä sekä HR-kehityksestä ja -johdosta muun muassa Nokia Oyj:ssä. Vuosikymmenien kokemustensa innoittamana hän valmentaa LUONTAISET TAIPUMUKSET™ TypeOne Oy:ssä ammattivalmentajia hyödyntämään ajattelutyyliteoriaa, jonka kautta jokainen voi löytää omat luontaiset vahvuutensa ja kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Lisäksi Jari valmentaa johtoryhmiä kehittymään aidoiksi tiimeiksi.

Haluaisitko, että työyhteisössäsi jokainen voisi nauttia siitä, mitä tekee, ja saada omalta osaltaan koko organisaation kukoistamaan? Olisiko juuri nyt oikea aika ryhtyä nauttimaan työhyvinvoinnista sekä työn imun tuottamista hedelmistä: sairauspoissaolojen vähentymisestä, mahtavasta työilmapiiristä ja tuloksellisuuden kasvamisesta? Tässä kirjassa Pia-Christina ja Jari kertovat ajatuksiaan siitä, miten tämä kaikki voi onnistua.

 

Kustannustoimittajan terveiset

Pia-Christina Rothin ja Jari Saarenpään Sudenpentujen käsikirja esimiehille on monipuolinen ja asiantunteva tietopaketti, jonka avulla johtoasemassa olevat voivat hioa taitojaan. Kirjan käytännönläheistä otetta tukee Salla Lehtipuun oivaltava kuvitus, ja lopputuloksena on mukaansatempaava opaskirja, joka haastaa jokaisen johtoasemassa olevan pohtimaan omaa johtamisen tapaansa ja kehittämään omaa johtamistaan. Tiiviiksi hiotun tekstin ajatus välittyy kirkkaasti, mutta esiin nousevien suurten teemojen pureskelu jatkuu mielessä paljon lukemista pidempään.

Ystävällisin terveisin,

Kosti Salminen

Kustannustoimittaja

Basam Books

———————————————-

Kirjan sisällysluettelo

Sudenpentujen käsikirja esimiehille
Johdanto
Mitkä luontaiset taipumukset?
Psykologinen turvallisuus

Huipputiimin kivijalka
Luottamus rakennuskivenä
Onnellisuutta oksitosiinista
Erilaisuus on rikkautta
Kieli on kuin tuli
Päättelyketjusta poimintoja
Tunnista ajattelutyyli
Oikeanlainen palaute vahvistaa turvallisuuden tunnetta
Kun mietit turvallisuuden tunnetta…
Lähteet

Arvostus

Kannustaminen
Kuunteleminen
Osaamisen tunnistaminen
Johda muutosta viisaasti
Uskalla olla inhimillinen
Osallistamisen akseli
Motivaatio-osaamisen matriisi
Osoita ja hyväksy omat puutteesi
Kun mietit arvostetuksi tulemisen tunnetta…
Lähteet

Yhteenkuuluvuus

Timanttitiimi
Solidaarisuusryhmiä
Yhteenkuuluvuuden ulottuvuudet työyhteisössä
Luovuutta ja työhyvinvointia
Yhteen hiileen puhaltaminen
Anteeksiannon voima
Jokaisen esimiehen unelmatila
Rakenna kotipesä
Yhteinen agenda ja sujuva viestintä
Palautteen eri muodot
ARCI-malli
Seuraa edistymistä
Työn imu
Kun mietit yhteenkuuluvuuden tunnetta…
Lähteet

Vaikuttavuus

Dialoginen johtaminen
Tarve tulla kuulluksi
Hallinnan tunne
Avoin viestintä
”Viimeisenä työpäivänä voi sanoa mitä tahansa.”
Mahdollista sisäinen motivaatio
Palveleva johtajuus
Osallista tiimisi alusta lähtien
Kun mietit vaikuttavuuden tunnetta…
Lähteet

Reiluus

Jakopolitiikkaa
Mikä tuo tunteen reilusta kohtelusta?
Rehellisyys
Avoimuus
Oikeudenmukaisuus
Korkea moraali
Reilu peli kaikille
Anna tilaa kehittyä
Esimerkin voima
Näytä inhimillisyytesi
Vaali vilpittömyyttä
Kun mietit reiluuden tunnetta…
Lähteet

 

Kirjan johdanto

Tämän kirjan kirjoittamiseen meitä on innoittanut kutsumus ja motivoituneisuus työelämän ja johtamisen kehittämiseen. Kirjan nimi ei ole sattumalta Sudenpentujen käsikirja esimiehille. Nimi alleviivaa kirjan käytännönläheisyyttä sekä sitä, että jokainen esimies voi hyötyä käsikirjatyyppisestä toteutuksesta helposti ja nopeasti!

Työhyvinvoinnin edellytyksiä on helpompi hahmottaa, jos tarkastelee ihmisen hyvinvoinnin peruslähtökohtia Abraham Maslow’n vuonna 1943 julkaiseman psykologisen teorian, tarvehierarkian pohjalta. Maslow’n mukaan ihmisellä on perustarpeet, joiden on täytyttävä ensin, ennen kuin voi hakea tyydytystä muille tarpeille. Tarvehierarkiaan kuuluvat fysiologiset tarpeet, jotka liittyvät hengissä säilymiseen; turvallisuuden tarpeet; yhteenkuuluvuuden, rakkauden ja sosiaalisuuden tarpeet; arvostuksen ja merkityksellisyyden tarpeet; sekä itsensä toteuttamisen ja kehittämisen tarpeet. Näiden tarpeiden täyttymättömyys voi aiheuttaa vakavia vaikeuksia kaikilla niillä elämänalueilla, joilla ne eivät täyty. Tämä pätee myös työssä jaksamiseen. 

Tohtori David Rock on ensimmäisiä henkilöitä, jotka ovat käsitelleet johtajuutta psykologisesta näkökulmasta. Hän on kirjoittanut mm. bestsellerin Your Brain at work. Rock toimii myös NeuroLeadership-instituutin johtajana edesauttaen aivotutkimusta paremman johtajuuden saavuttamiseksi ja on kirjoittanut blogeja arvostettuihin tiedejulkaisuihin. Tohtori Rock’n asiantuntijuutta aivotutkimuksesta, johtajuudesta sekä organisaatiotehokkuudesta arvostetaan laajalti, ja hänen tutkimustyönsä ansiosta tiedämme enemmän mm. psykologisista prosesseista sekä ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Hänen luomansa SCARF-malli on ollut innoittamassa meitä. 

Haluamme mainita myös kaksi suomalaista tunnetaitojen edelläkävijää, jotka ovat olleet inspiroimassa meitä kirjoittajia: Marjo Rantanen ja Camilla Tuominen. Marjo Rantanen on tunnelmamuotoiluun erikoistunut LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -lisenssivalmentaja ja tietokirjailija. Marjolla on yli 10 vuoden kokemus liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämisestä ja konseptoinnista sekä henkilöstövalmennuksesta. Marjo auttaa tulevaisuuden menestyjiä, yrityksiä ja yhteisöjä luomaan parhaita kokemuksia ja johtamaan tunnelmaa myös muutoksen keskellä. Marjo on yksi Speakersforumin suosituimpia luennoitsijoita. 

Camilla Tuominen on yksi Suomen tunnetuimmista tunnetaitojen valmentajista. Hänen herättelevät piirustuksensa ja niihin sisältyvät viestit ovat mukaansa tempaavia. Camilla Tuomisen (KTM) sanotaan niin ikään olevan tunnejohtamisen sanansaattaja ja pioneeri. Vuonna 2012 hän jätti liikkeenjohdon konsultin työnsä, koska ymmärsi, että yritykset eivät pysty olemaan tulevaisuudessa kilpailukykyisiä, jos he keskittyvät vain “faktoihin” eivätkä osaa johtaa tunteita. Nyt hän on kouluttanut satoja yrityksiä Suomessa ja ulkomailla siitä, kuinka paremmin ymmärtää ja johtaa tunteita. 

Vuorovaikutustaidot ovat ratkaisevassa roolissa onnistuneen johtamisen taustalla. Vuorovaikutuskyvykkyyden taustalla on tunneäly, joka on kykyä tunnistaa, säädellä ja ottaa toiminnassaan huomioon erilaisia tunteita niin itsellä kuin muilla, hallita omia tunteitaan ja yhdistää emotionaaliset tunteet kognitiiviseen päätöksentekokykyyn. Tunneälyä on tutkittu ja siitä on puhuttu paljon, erityisesti 1990-luvulta lähtien, kun Daniel Goleman, alan uranuurtaja, toi aiheen julkisuuteen kirjassaan Emotional Intelligence (suom. nimellä Tunneäly). 

Tunneäly on tuloksellisen työkulttuurin ja työhyvinvoinnin edellytys ja yksi älykkyyden ilmenemismuodoista. Kognitiivinen älykkyys, joka mahdollistaa abstraktien, moniulotteisten ongelmien ratkaisemisen, on edellytys tunneälylle, mutta ei kuitenkaan takaa sitä, sillä tunteiden havaitsemisen ja säätelykyvyn taustalla on muitakin taustamuuttujia. 

Joskus tunneälyn ja kognitiivisen älyn intressit eivät ensi silmäyksellä kohtaa, mutta niiden yhteistyö johtaa väistämättä upeisiin lopputuloksiin. Pelkän logiikan ja tiedon käyttö johtamisessa johtaa sosiaalisten tunteiden ja tarpeiden huomioimisen laiminlyöntiin ja sitä kautta yksilön ja työyhteisön pahoinvointiin, kun taas pelkkä tunteiden käyttö johtamisessa jättää rationaalisen ja loogisen päätöksentekokyvyn paitsioon. Molemmissa tapauksissa lopputulos voi siis olla aivan jotain muuta, kuin mitä alun perin on tavoiteltu. Tiedolla johtamisen yhdistäminen empaattiseen, tunneälykkääseen johtamiseen on ainoa keino saavuttaa optimaalisia tuloksia niin työhyvinvoinnin kuin taloudellisen tuloksen osalta. 

Sosiaalisten tunteiden huomioimisen merkitystä johtamisessa ja henkilöstön työhyvinvoinnissa ei voi liikaa korostaa. Tunnetaidot ja empatiakyky, jotka ovat tunneälyn ilmenemismuotoja, ovat vuorovaikutteisuuden ja sosiaalisten tunteiden huomioimisen näkökulmasta avaintekijöitä tulokselliseen johtamiseen ja esimiestyöhön, yhdessä kognitiivisen kompetenssin kanssa.

Näkökulmamme johtaa väistämättä palvelevan johtamisen ideaan. Palveleva johtaminen on selvässä yhteydessä työn imuun, jota Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen on tutkinut jo yli 15 vuotta. Työn imu on tarmokkuutta, omistautumista ja nautintoa työhön uppoutumisesta, ja se kasvattaa sekä työntekijöiden hyvinvointia että työpaikan tuottavuutta. Hakasen mukaan voimaannuttaminen, empaattisuus ja työntekijöiden arvostus ovat palvelevan johtamisen ydintä, jota harjoitetaan sosiaalisten tunteiden kohtaamisen kautta. 

Sosiaalisia tunteita, joita tässä kirjassa käsittelemme, ovat psykologisen turvallisuuden tunne, arvostuksen tunne, yhteenkuuluvuuden tunne, vaikuttavuuden tunne ja reiluuden tunne. Nämä tunteet näkyvät kaikilla elämän osa-alueilla, mutta tässä yhteydessä tarkastelemme sosiaalisten tunteiden merkitystä työelämässä, erityisesti esimiestyön näkökulmasta. 

Taustoistamme johtuen painotukset on pyritty tekemään siten, että Pia-Christina on lähestynyt valittuja teemoja enemmän tutkimusten ja akateemisen kirjallisuuden näkökulmasta arkikielelle sanoittaen ja myös omia käytännön esimerkkejä mukaan tuoden. Jarin osuus valituissa teemoissa on enemmän käytännönläheinen, alkaen varusmiespalveluksen johtamiskokemuksista aina tähän päivään saakka. Kirjan teksteissä on näin ollen samoja teemoja molempien osuuksissa, mutta näkökulmat eroavat, jotta ne puhuttelisivat mahdollisimman monipuolisesti erilaisia lukijoita ja antaisivat useampia tarkastelupisteitä näihin tärkeisiin aiheisiin. Vuorovaikutustaidot ovat tärkeimpiä tulevaisuuden työelämätaitoja, ja sen vuoksi haluamme kertoa, miten sosiaalisia tunteita on mahdollista ottaa huomioon ja hyödyntää työelämän eri vuorovaikutustilanteissa. 

Emme käsittele vuorovaikutustaitoteemaa miltään ylätasolta, sillä olemme itsekin toimineet välillä väärin. Kaikkia meitä ihmisiä keitellään samoissa liemissä, mutta virheistä oppii. Onkin hienoa, että epäonnistuttuaan voi alkaa puhtaalta pöydältä, ja tähän tulisi antaa mahdollisuus niin itselle kuin muillekin! 

Tämän kirjan ei ole tarkoitus olla kaikenkattava teos, joka ottaisi huomioon kaikki mahdolliset teoriat ja ajatusrakennelmat kirjan tematiikkaan liittyen. Tarkoitus on, että käsissäsi oleva teos voisi ensisijaisesti inspiroida ja kannustaa työyhteisöjä ja esimiestehtävissä toimivia henkilöitä kehittämään uusia ideoita oman työyhteisönsä voimaannuttamiseen! Toivomme, että se voi toimia inspiraationa sille keskustelulle, jota soisimme työyhteisöissä vuorovaikutusteeman ympärille viriävän. Ja on todella hienoa, jos se voi omalta osaltaan tarjota sekä pohdinnallisen että toiminnallisen alustan työyhteisöjen hyvinvoinnin kehittämiselle! 

Joiltakin ympärillämme olevilta ystäviltämme olemme saaneet tätä kirjaa varten omakohtaisia kokemuksia työelämässä koetuista sosiaalisista tunteista. Nämä kohdat olemme kursivoineet, jotta ne olisi helppo tunnistaa. 

Ja vielä lopuksi: lukijan omaa oppimisprosessia varten olemme varanneet jokaisen luvun loppuun tyhjiä sivuja, joihin voi halutessaan kirjoittaa ja piirtää kuvia tai käsitekarttoja… mikä tapa vain, joka parhaiten tukee jatkopohdintoja ja asioiden hahmottamista, on hyvä! Kannattaa harkita myös oppimispäiväkirjan kirjoittamista aihealueen ympärille ja seurata sen avulla oman ajattelun kehittymistä ja erilaisia vuorovaikutustilanteita, jotka herättävät tunteita ja ajatuksia.  

Rakkaudesta työelämän kehittämiseen ja ihmisten inspiroimiseen 
Kirjoittajat 

 

They need leaders who help them shine, who help them fulfill their potential at work.

David Rock: Quiet Leadership: Six Steps to Transforming Performance at Work

 

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Sudenpentujen käsikirja esimiehille – Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset tunteet työelämässä | ILMAINEN TOIMITUS SUOMEEN”

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *