Kirjoittaja: ”Kummisetä” | 

 

MBTI-mallissa on taipumusulottuvuus, jota kutsutaan nimellä ulkoinen elämäntyyli. Sen vastakohtia merkitään tunnuksilla J (Judging, Päättäväinen) ja P (Perceiving, Joustava)

MBTI-malliin pinnallisesti tutustuneet oikaisevat helposti tämän ulottuvuuden tulkintaa jättämällä huomioimatta sanan ”ulkoinen”. Samalla häviää tämän ulottuvuuden suurin hienous, että ulospäin järjestelmälliset J-tyypit ovat sisäiseltä ajattelutyyliltään joustavia ja spontaaneja. Samanlainen dynamiikka koskee ulospäin joustavia ja spontaaneja P-tyyppejä: he ovat sisäiseltä ajattelutyyliltään selvästi tiukempia kuin J-tyypit.

Tällaisen oikaisun syynä lienee taipumuksemme suosia kahteen leiriin jakavia joko/tai -malleja (jota olen kuvannut tarkemmin blogissani Ekstrovertti ja Introvertti). Meidän on helppo ajatella että joku ihminen on elämäntyyliltään järjestelmällinen ja joku toinen taas spontaani. Vaatii toisenlaisen ajattelutavan ymmärtää, että sama henkilö voi olla sekä järjestelmällinen että spontaani. Se on mahdollista kun vastakohdat ovat kahdessa eri ulottuvuudessa: ulkoisessa ja sisäisessä.

MBTI-mallin suurin hienous – ja samalla sen haastavuus – on mallin dynaaminen luonne, mikä tarkoittaa sitä että ihmisen mieli sisältää toisilleen vastakohtaisia elementtejä.

 

Itselleni MBTI-mallin dynaamisuus alkoi kunnolla avautua vasta kuin olin tajunnut, että voimme hahmottaa kaikkia asioita kahdella eri tavalla: niitä vastakohtiin jakamalla (joko/tai malli) tai vastakohtia yhdistelemällä (sekä/että malli).

 

Ottakaamme asiasta esimerkki.

ISTJ on ulospäin suunnitelmallinen ja päättäväinen ihmistyyppi. Sitä kuvaa tunnus J. Voisimme oikaista asian sanomalla: ”ISTJ on J-tyyppi.” Jos tarkastelemme ISTJ:n sisäistä maailmaa, kaikki LUONTAISET TAIPUMUKSET™ ja MBTI -koulutuksen saaneet tietävät, että ISTJ:n sisäistä maailmaa hallitseva ajattelutekijä on introvertti S, joka on luonteeltaan joustava informaatiofunktio. Eli edellä esitetty johtopäätös (”ISTJ on J-tyyppi.”) ei pädekään ISTJ:n sisäisessä maailmassa. Paljon oikeampi on ilmaus: ”ISTJ on sekä järjestelmällinen että joustava ihmistyyppi. Ulospäin näkyy järjestelmällisyys.”

Edellä kuvattu pätee kaikkiin taipumustyyppeihin. Ulospäin meistä näkyy kuitenkin vain toinen puoli: joko järjestelmällinen tai joustava.

 

Sisäinen maailma

MBTI-teorian mukaan ajatteluun osallistuu kahdeksan erilaista ajattelufunktiota, joista neljä suuntautuu sisäiseen maailmaan. Ne ovat luonteeltaan dynaamisia muisteja, jotka päivittyvät jatkuvasti. Olen antanut niille suomenkieliset nimet:

  • Kokemusmuisti (Si)
  • Oivallusmuisti (Ni)
  • Periaatteet (Ti)
  • Arvot (Fi)

Kaksi ensimmäistä muistia (Si ja Ni) ovat luonteeltaan joustavia ja kaksi viimeistä (Ti ja Fi) tiukkoja, ajattelua ryhdittäviä ja rajaavia.

Joku näistä neljästä muistista hallitsee sisäistä elämäämme. ISTJ:n kohdalla se on kokemusmuisti (Si) ja esimerkiksi ENFP:n kohdalla arvot (Fi).  

 

Ulkoinen maailma

Myös ulkoiseen maailmaan suuntautuu (MBTI-teoriassa) neljä ajattelun osatekijää eli funktioita, jotka on listattu alla. Niiden avulla me keräämme tietoa ja vaikutamme ulkoiseen maailmaan.

  • Aistihavainnot (Se)
  • Kokonaiskuvat (Ne)
  • Järjestyksen luominen (Te)
  • Tunteisiin vaikuttaminen (Fe)

Näistä kaksi ensimmäistä (Se ja Ne) liittyvät tiedonhankintaan ja kaksi jälkimmäistä ulkoiseen maailmaan vaikuttamiseen. Ne ovat eräänlaisia ”johtamisfunktioita”.

Joku näistä osatekijöistä on muita voimakkaampi. ISTJ:n kohdalla se on Te joka näkyy kykynä ja motivaationa organisoida asioita.

Tarkempia kuvauksia ajattelua ohjaavien muistien rakenteesta ja toiminnasta löytyy esimerkiksi Kari Helinin kirjasta Luontaiset taipumuksemme – opas erilaisuuden ymmärtämiseen.

 

Moni lukija jäi ehkä pohtimaan, mistä ja miten päättelin voimakkaimman ulkoiseen ja sisäiseen maailmaan suuntautuvan tekijän. Siihen on kyllä selvät säännöt, jotka jokainen MBTI- tai LUONTAISET TAIPUMUKSET™ analyysien valmentaja joutuu opettelemaan. En ole kuitenkaan nähnyt järkeväksi lähteä näitä sääntöjä tässä kuvaamaan. Se veisi huomiota pois juttuni tärkeimmästä fokuksesta, joka on ulkoisen ja sisäisen maailman erilaisuus.

– Kummisetä –

 

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset