JOS EMME AJATTELE, MITEN AJATTELEMME, AJATTELEMME AINA SAMALLA TAVALLA

Luontaiset taipumukset ovat tiedostamattomia eli automaattisia reagointimallejamme, joita pidämme luonnollisina ja normaaleina. Omien taipumustensa tiedostaminen synnyttää lähes aina oivalluksen, joka auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja vahvuuksia sekä omia kehityshaasteitaan esimiehenä ja työyhteisön jäsenenä. 

Menetelmän nimi LUONTAISET TAIPUMUKSET™ viittaa siihen, että tällä analyysillä pyritään tunnistamaan taipumuksia, jotka ovat osa persoonaamme, kuten vasenkätisyys tai tapa ristiä kädet. Niitä on vaikea muuttaa. Persoonamme piirteitä pidetään osin synnynnäisinä ja osin ympäristömme muovaamina. Kaikkein helpoimmin muovautuva osa persoonaamme ovat toimintatyylit, jotka muuttuvat hyvinkin helposti saamamme ja ottamamme roolin perusteella. Näitä LUONTAISET TAIPUMUKSET™-menetelmä ei tutki, vaan keskittyy luontaisten ajattelutyylien ja vahvuuksien tunnistamiseen sekä hyödyntämiseen.

Jos LUONTAISET TAIPUMUKSET™-menetelmä halutaan määritellä yhdellä sanalla, se on kiinnostusanalyysi. Se ennustaa sitä, minkä tyylisiin asioihin mielenkiintomme luontaisesti suuntautuu ja minkä tyylisiä kriteereitä me suosimme päätöksiä tehdessämme.

Meillä on taipumus jakaa ihmisiä hyviin ja huonoihin. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -menetelmään ei sisälly tällaista ulottuvuutta, vaan se pyrkii löytämään kunkin ihmisen luontaiset vahvuudet. Menetelmä tunnistaa henkilön ajattelun luontaisesti voimakkaimmat osatekijät, joiden varaan hänen kannattaa luontaisia vahvuuksiaan rakentaa. Menetelmän tekijät ja hyödyntäjät uskovat siihen, että ihminen menestyy työssään ja elämässään paremmin omia vahvuuksiaan hyödyntämällä kuin heikkouksiaan korjaamalla.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ menetelmää on käytetty menestyksellä mm.

 • Johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen
 • Esihenkilöiden ja johtamisen kehittämiseen
 • Tiimitoiminnan ja yhteistyön kehittämiseen
 • Vuorovaikutus- ja ristiriitatilanteisiin
 • Muutosten johtamiseen ja läpivientiin
 • Asiakaskohtaamisessa ja myynnissä kehittymiseen
 • Työhyvinvoinnin kehittämiseen
 • Coachingiin, mentorointiin ja sparraukseen
 • Itsensä johtamisen kehittämiseen
 • Uraohjaukseen
 • Urheilijoiden sparraukseen

LUONTAISET TAIPUMUKSET™

ANALYYSI

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on itsearviointina toteutettava oman luontaisen ajattelutyylin tunnistus. Analyysiin liittyvät perusideat  ovat peräisin C.G. Jungin tyyppiteorioista sekä niitä hyödyntävistä työkaluista, joiden käyttö organisaation sisäisen yhteistyön kehittämisen apuvälineenä on levinnyt ympäri maailman. Analyysin hyödyntämisen tueksi olemme kehittäneet ison määrän käytännön sovelluksia.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ –analyysissa on panostettu vastaamisen helppouteen tinkimättä raportin tuottamasta informaatiosta. Analyysilomakkeella on 36 väittämää, joihin vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Analyysi on saatavilla suomeksi ja englanniksi. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin vahvuus on siinä, että se on suunniteltu suomalaisille ja on pystytty luomaan täsmällisemmin ymmärrettävät kysymykset kuin ulkomaalaisten analyysien suomenkielisissä käännösversioissa. LUONTAISET TAIPUMUKSET™-analyyseja on tehty tähän mennessä yli 50.000 kpl.

 

 

VALMENNUKSET

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmennukset ovat voimakkaasti oivalluttavia, käytännönläheisiä ja osallistavia. Tarjoamme konkreettisia työkaluja, joiden avulla erilaisuuden ja vahvuuksien hyödyntäminen tuodaan osaksi kaikkea toimintaa joka päivä. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmennusten vaikuttavuutta voidaan tehostaa yrityksenne tarpeisiin räätälöidyillä sisältöosioilla, henkilökohtaisilla sparrauksilla sekä kehityskohteiden seurantamittauksilla.

Kaikissa LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmennuksissa hyödynnetään LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysejä, joilla tunnistetaan ihmisen luontainen ajattelutyyli sekä niihin liittyvät vahvuudet.  Työryhmävalmennuksissa taipumuksia ja vahvuuksia tarkastellaan yksilötason lisäksi ryhmätasolla, mikä auttaa organisoimaan resurssit optimaalisesti, herättää huomioimaan ryhmän ajattelun heikot kohdat sekä tiimiyttää tehokkaasti. Valmennuksemme tarjoavat keinoja myös motivaatioiden tunnistamiseen ja niiden johtamiseen.

EETTINEN OHJEISTUS

LUONTAISET TAIPUMUKSET™-menetelmä ei sovellu rekrytoinnin välineeksi, koska analyysi tehdään itsearviona, jolloin se alkaa helposti puoltaa kohti haluttua lopputulosta. Sitä ei saa käyttää rekrytoinnissa myöskään siksi, että se ei arvioi ihmisen toimintatyyliä eikä osaamista joissakin tietyissä asioissa. Karkeasti yksinkertaistettuna kyvykkyys voidaan nähdä luontaisten taipumusten ja opittujen taitojen yhdistelmänä.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™-menetelmä keskittyy ajattelutyylien tunnistamiseen ja sillä tutkitaan ajatteluun osallistuvien osatekijöiden keskinäistä voimakkuutta. Siksi se ei ole väline persoonallisuuden piirteiden tunnistamiseen. Mikään taipumus ei ole toista parempi, vaan kaikissa on omat heikkoutensa sekä vahvuutensa.

Analyysin läpikäynti vaatii asiaan perehtyneen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -valmentajan.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -VALMENNUKSISTA SANOTTUA

"Voi, kun olisin tiennyt tästä kaksi vuotta sitten, niin oltaisiin työparin kanssa vältytty monelta ristiriidalta ja löytäneet toimintamallin vahvuuksiemme kautta."
"Jokaiselle työelämässä olevalle tärkeä itsetuntemuksen lisäämisen mahdollisuus! Valotti konkreettisesti vuorovaikutustaitojen merkitystä työyhteisöissä! "
"Selvitti omia ristiriitaisia tunnemyllerryksiä työyhteisössä. Avasi ymmärrystä näkemään, miksi tiettyjen ihmisten kanssa välillä kilahtaa". 
"Työryhmissä tämä pitäisi tehdä aina, kun uusi ryhmä muodostetaan, jolloin ryhmän henkilöt ymmärtäisivät paremmin toisiaan."

ANALYYSIMME YRITYSASIAKKAILLE

ANALYYSIMME HENKILÖASIAKKAILLE