KariHelin
Kirjoittaja: ”Kummisetä” |

Artikkeli sisältää tietoa tulevasta uudesta työkalusta!*)

Henkilökemiaa

Mikä saa meidät pitämään henkilöstä A ja inhoamaan henkilöä B? Tätä ilmiötä kutsutaan kansanomaisesti henkilökemiaksi. Olen omissa ”tutkimuksissani” päätynyt lähinnä kolmeen tekijään.

 

Ensimmäinen tekijä on ihmisten arvot eli mitä asioita kukin pitää elämässään tärkeinä ja oikeina.

Kun henkilö x toimii arvojemme vastaisesti, mielemme reagoi siihen negatiivisesti. Tulemme ärtyneeksi ja yritämme saada x:n lopettamaan tuon väärän toimintatavan. Arvot on luonteeltaan polaarinen järjestelmä eli siinä on toisilleen vastakkaisia rakenteita (oikein – väärin, hyvä – paha, tärkeä – ei tärkeä). Arvot vartioivat myös omaa käyttäytymistämme: kun toimimme omien arvojemme vastaisesti, mieli (omatunto) synnyttää syyllisyyttä.

 

Toinen kemiaan vaikuttava tekijä on luontaiset taipumukset, jotka ovat osa persoonaamme.

On ihan tavallista, että ihminen pitää omia taipumuksiaan oikeina ja normaaleina ja niistä poikkeavia väärinä tai epänormaaleina. Myös taipumukset ovat luonteeltaan polaarinen järjestelmä eli nekin esiintyvät pareittain, tyyliin ekstrovertti ja introvertti. Persoonan tutkijat ovat tunnistaneet ihmisillä viisi voimakasta taipumusparia, joka tunnetaan Big Five mallina. Nämä taipumukset ovat suuntautuminen (ulkoiseen tai sisäisen maailmaan), avoimuus uusille asioille (vastakohtana varauksellisuus), miellyttävyys (vastakohtana suoruus), tunnollisuus (vastakohtana spontaanisuus) ja tunneherkkyys (vastakohtana tunteiden vakaus).  Jungin ajattelutyyliteoriassa, jonka parhaiten tunnen, taipumuspareja on neljä. Ne kaikki löytyvät myös Big Five mallista. Jungin mallista puuttuu vain tunneherkkyys.

 

Kolmas henkilökemiaan vaikuttava tekijä on ihmisten välinen kokemushistoria.

Henkilöön x voi liittyä sekä hyviä että huonoja tunnemuistoja. Tunnehistoriaa voidaan jälkeenpäin myös korjata, esimerkiksi pyytämällä anteeksi omaa huonoa käyttäytymistä tai käymällä läpi omia traumaattisia tunnemuistoja. Kokemushistoriamme on kerroksittaista. Ylimmässä kerroksessa ovat tuoreimmat muistot ja alimmassa lapsuutemme kokemukset. Ihmisillä on taipumus heijastaa (projisoida) omia tunnemuistojaan nykyhetken tilanteisiin ja ihmisiin. Tätä kautta jopa lapsuutemme tunnemuistot voivat vaikuttaa nykyelämän henkilökemiaan.

omat tunnemuistot

 

*) Henkilökemian tutkiminen

Olemme kehittämässä työvälinettä, jolla kahden henkilön (A ja B) kemian laatua voidaan tutkia. Se antaa hyvät lähtökohdat tunnesuhteiden kehittämiselle. A:n ja B:n välillä on aina kaksi erilaista tunnesuhdetta: A:n suhde B:hen ja B:n suhde A:han. Joskus ne ovat luonteeltaan samanlaiset, joskus hyvinkin erilaiset.

Arvojen tutkiminen teemme neljällä valintatehtävällä, joista kaksi ensimmäistä keskittyy arvojen henkilökohtaiseen priorisointiin ja kaksi jälkimmäistä omien ja kumppanin arvojen tunnistamiseen. Kun tämä on tehty työkalu suorittaa arvojen samankaltaisuuden laskemisen. Maksimissaan tulos on 10 ja minimissään 0. Arvojen samankaltaisuus edistää henkilökemiaa ja erilaisuus nostaa helposti esille negatiivisia tunteita.

Omien ja kumppanin taipumusten tunnistamiseen on kehitetty 3/8-tekniikka, joka tarkoittaa sitä että kahdeksasta lauseesta valitaan 3 henkilöä parhaiten kuvaavaa. Kahdeksan lauseen settejä on analyysissä 4 kappaletta, yksi kullekin taipumusparille (E/I, S/N, T/F ja J/P). Ensin valitaan itseä parhaiten kuvaavat lauseet, 4 x 3 = 12 kappaletta ja sitten kumppania parhaiten kuvaavat lauseet. Jokainen saman lauseen valinta (itselle ja kumppanille) antaa yhden samankaltaisuuspisteen. Maksimissaan pisteitä voi kertyä 12.

Parin kokemushistorian (karkea) kartoittaminen voidaan tehdä yksinkertaisella valintatehtävällä, jossa on 6 vaihtoehtoa.

  • Valinta 0 tarkoittaa sitä että henkilöllä A on vain negatiivisia (nöyryyttäviä, pelottavia, turhauttavia) tunnemuistoja henkilöstä B.
  • Valinta 10 tarkoittaa, että A:lla on vain positiivisia (kannustavia, iloisia, kiitollisia) tunnemuistoja B:stä.
  • Niiden välissä on 4 porrasta, joissa hyvät ja huonot kokemukset ovat sekoittuneet.

Jos analyysin tekijä valitsee vaikka portaan 2, se tarkoittaa että hänellä on pääsääntöisesti negatiivisia tunnekokemuksia arvioitavasta henkilöstä. Silloin niihin voidaan päästä analyysin purkuvaiheessa kiinni.

Edellä kuvattujen analyysitehtävien avulla henkilön A tunnesuhde B:hen voidaan tiivistää yhteen tunnuslukuun, joka on välillä 0-100. Samalla tavalla saadaan B:n tunnesuhde A:han. Raporteista nähdään mistä korkeat (hyvät) ja matalat (huonot) pisteet tulevat.

 

Kemian kehittäminen

Ihmisten välistä tunnekemiaa on vaikea ymmärtää ja parantaa, jos ei tiedä millaisista tekijöistä se syntyy. Joidenkin ihmisten kohdalla suurin syy on arvomaailman erilaisuus, joiden toisten kohdalla taas taipumusten erilaisuus ja kolmansien kohdalla joku hiertävä ja käsittelemätön loukkaus tai muu negatiivinen kokemus.

Työkalu toimii niin, että kumpikin osapuoli tekee samanlaisen analyysin ja saa oman raporttinsa (noin 10 sivua pitkä). Analyysityökalu ei siirrä tietoja (valintoja) analyysistä toiseen, vaan tietojen siirto ja vertailu tapahtuvat vasta raporttien purkuvaiheessa.

Kun analyysi ja sen purkaminen tehdään annettujen ohjeiden mukaan, henkilökemiassa tapahtuu aina positiivinen hyppy, jonka sisältö riippuu analyysien tuloksista. Työkalu mahdollistaa vanhojen tunnetraumojen purkamisen yksinkertaisin konstein.

 

Demoanalyysi

Tarkoituksemme on rakentaa henkilökemiatuotteen kylkeen ilmainen demoanalyysi, jonka avulla asiasta kiinnostuneet pääsevät maistamaan/testaamaan edellä kuvattua tuotetta, lähinnä luontaisten taipumusten osalta. Demoanalyysi synnyttää tulosraportin, jossa on kerrottu tarkemmin tästä laajemmasta henkilökemia analyysistä.

 

Analyysin käyttökohteet

Tämä analyysi on hyödyllinen ennen kaikkea seuraaville kohderyhmille:

  • huonosta henkilökemiasta kärsiville työpareille ja
  • parisuhteessa eläville ihmisille

Tavoitteena on parantaa kummankin kohderyhmän elämän laatua.

 

Tuotteen valmiusaste

Tuotteen peruslogiikka, analyysin rakenne ja tulosraportin muoto alkavat olla valmiina. Seuraavat vaiheet ovat tuotteen ”ohjelmointi” ja testaus riittävän monen työparin kanssa. Samaan aikaan kehitämme analyysille toimivan purkamismallin.

|kuvat Shutterstock, LUONTAISET TAIPUMUKSET™|

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset