Kirjoittaja: FM Kari Helin  

 

Organisaatioiden ja yksilöiden kehittämisessä käytetään erilaisia analyysejä tukemaan yksilön ja ryhmän oivalluksia. Suomessa paljon käytettyjä menetelmiä ovat DiSC toimintatyylianalyysit sekä LUONTAISET TAIPUMUKSET™ ajattelutyylianalyysit. Näiden lisäksi on lukuisia muita tekniikoita. Ajattelutyyli ja toimintatyyli ovat käsitteitä, jotka helposti sekoittuvat toisiinsa. Meidän on esimerkiksi vaikea päätellä jonkun henkilön toimintatyylistä hänen ajattelutyyliään. Tämä artikkeli selkiyttää näiden kahden erilaisen erilaisuuden oivalluttamistekniikan eroja. Molemmat ovat loistavia apuvälineitä kehittämisessä, mutta selittävät eri ilmiöitä.

Keskeinen eroavaisuus

Ajattelutyylit ovat synnynnäisiä. Siksi niitä on vaikea muuttaa. Ajattelutyylit kuvaavat kiinnostuksen ja energian suuntautumisia. Niitä kutsutaan myös taipumuksiksi. Maailmalla tunnetuin ajattelutyylin tunnistin on MBTI-indikaattori ja Suomessa LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi. Kummassakin työkalussa on samanlainen taustateoria.

Toimintatyylit ovat opittuja. Siksi niitä voidaan kehittää ja muuttaa. Niiden avulla pystymme sopeutumaan erilaisiin rooleihin ja ympäristöihin. Suomessa tunnetuin toimintatyylien tunnistin on DiSC, joka on rakennettu tunnistamaan ennen kaikkea ihmisten työtyylejä. Toimintatyylien analyysissä on kaksi taipumusulottuvuutta (E/I ja T/F), jotka löytyvät myös ajattelutyyliteorioista.

 

Itse tutustuin kumpaankin työkaluun noin 20 vuotta sitten, sen jälkeen kun olin noin 10 vuoden ajan tutkinut ja valmentanut luovaa ajattelua. Lisäksi olin kehittänyt useita työmenetelmiä (Tuumatalkoot, Tuplatiimi, Opera, HOPE-tekniikka), jotka perustuivat luovan ajattelun viitekehyksiin.

Minua kiinnostivat enemmän ajattelua kuin käyttäytymistä koskevat teoriat. Minulle DiSC:n suurin puute oli se, että se ei tunnistanut minun ajatteluni voimakkainta osatekijää, sisäiseen maailmaan suuntautunutta intuitiota. Tämä oli itselleni niin suuri puute, että mielenkiintoni DiSC:iin sammui.

 

Kuuntelutaito on osa toimintatyyliäsi – voit parantaa sitä!

Hyvän esimerkin toimintatyylistä tarjoaa kuuntelutaito. Oman kokemukseni mukaan tämän taidon oppimista vaikeuttavat eniten E- ja T-taipumukset eli ulospäin suuntautuminen (E) ja rationaalinen ajattelu (T).

E-taipumuksen omaava ihminen reagoi ympäristöstä tuleviin ärsykkeisiin nopeammin kuin I-taipumuksen (introvertti) omaava. Tämä näkyy vuorovaikutuksessa niin, että ihminen ei malta kuunnella toisen kertomaa asiaa loppuun, vaan alkaa reagoida kesken puhumisen. Varsinkin I-tyypit kokevat tämän ”amerikkalaisen tyylin” ärsyttävänä.

E-taipumuksen omaavan ihmisen on vaikea päästä eroon tästä piirteestä muuten kuin harjoittelemalla reagoimaan hitaammin ja toistamalla mitä on kuullut. Nämä ovat hyvän kuuntelutaidon (toimintamallin) rakennuspalikoita.

Erityisen haastava toimintatyyli syntyy E- ja T-taipumuksen yhdistelmästä. Silloin ihminen reagoi nopeasti (E) ja terävästi (T).

 

Puheen suodattimet

Ihmisten puheessa voi olla erilaisia suodattimia. Yksi niistä on reaktioiden hidastaja ja toinen reaktioiden pehmentäjä. Reaktion hidastaja on osa I-taipumusta ja reaktion pehmentäjä osa F-taipumusta.

Jos ajattelutyylissä on ET-taipumusyhdistelmä (ESTJ, ESTP, ENTJ, ENTP), silloin ajattelusta puuttuvat sekä ilmaisua hidastavat että pehmentävät suodattimet. ET-ihmisten asioiden ilmaisu onkin suoraviivaista ja kaunistelematonta. Tämä yhdistelmän väri on temperamenttiteoriassa PUNAINEN.

Jos ihmisellä on IF-taipumusyhdistelmä (ISFJ, INFJ, ISFP, INFP), silloin ajattelussa tai paremminkin ajatusten ilmaisemisessa ovat molemmat suodattimet: reaktioiden hidastaja (I) ja reaktioiden pehmentäjä (F). Nämä ihmiset ovat luontaisesti hyviä diplomaatteja ja sovittelijoita. Tyypin tunnusväri on VIHREÄ.

Jos ajattelutyylissä on EF-taipumusyhdistelmä (ESFJ, ESFP, ENFJ, ENFP), silloin ajattelussamme on reaktioiden (varsinkin negatiivisten) tehokas pehmentäjä (F), mutta siitä puuttuu reaktion hidastaja (I). Tämä taipumusyhdistelmän väri temperamenttikartassa on KELTAINEN.

Jos ajattelutyylissä on IT-taipumusyhdistelmä (ISTJ, INTJ, ISTP, INTP), silloin ajattelussamme on tehokas reaktioiden hidastaja (I), johon IT-tyyppien hyvä harkintakyky perustuu. Tältä tyypiltä puuttuu reaktioiden pehmentäjä (F). Tämän taipumusyhdistelmän väri temperamenttikartassa on SININEN.

Kannattaa vielä korostaa, että ET-tyyppien suoraviivaisen kommunikointityylin taustalla ei ole ilkeys, vaan luontaisen taipumus reagoida tietyllä tavalla. Kuten edellä olen kertonut, omaa toimintatyyliä voi jokainen parantaa kiinnittämällä huomiota oman tyylin vaikutuksiin.

 

Ympäristön vaikutus toimintatyyliin

Ympäristö, jossa elämme ja vaikutamme, muokkaa joskus hyvinkin tehokkaasti meidän toimintatyyliämme, mutta ei ajattelutyyliämme. Innotiimissä, jossa työskentelin yli 30 vuoden ajan, oli vahva NFP-kulttuuri, jossa ideoita oli vaikka muille jakaa (N), tunteita (varsinkin positiivisia) ilmaistiin avoimesti (F) ja jossa suuri osa käynnistetyistä kehityshankkeista jäi kesken (P).  Kun ensimmäisen kerran tein MBTI-analyysin, sain ajattelutyylikseni ENFP. Jälkeenpäin totesin, että se kuvasi paremmin minun toimintatyyliäni Innotiimissä kuin todellista ajattelutyyliäni (INTJ). Olin siis vastannut analyysiin vahvan työroolini kautta, en omana itsenäni.

Meistä jokaisella on hieman erilainen rooli kotona kuin työssä. Lisäksi kotiroolimme saattaa olla erilainen silloin kun aviopuoliso on poissa tai paikalla. Sama koskee myös työpaikkaa, jossa toimintatyylimme saattaa muuttua hyvinkin erilaiseksi, kun esimies on paikalla tai hän on muualla.

 

Toimintatyylimme saattaa muuttua hyvinkin erilaiseksi, kun esimies on paikalla tai hän on muualla. Klikkaa ja Twiittaa

 

Erilaisia tyylejä

Ajattelutyylit eivät ole luonteeltaan hyviä tai huonoja. Ne ovat vain erilaisia, ja niiden sisällä olevat ajattelun osatekijät (aistihavainnot, intuitio, järkeily, arvottaminen) ovat erilaisessa voimakkuusjärjestyksessä. Toimintatyylit ovat luonteeltaan hyviä ja huonoja ja niitä voidaan jatkuvasti kehittää. DiSC:ssä toimintatyylit on kuvattu nelikenttään, jonka yhtenä ulottuvuutena on asia- ja ihmis- suuntautuneisuus (merkitään ajattelutyyleissä tunnuksella T/F). Toisena ulottuvuutena on ulospäin ja sisäänpäin suuntautuneisuus (E/I). Ulottuvuuksien yhdistelmiä kuvataan väreinä. Oma värini on SININEN.

 

 

Ajattelutyylimalleissa on näiden kahden taipumusulottuvuuden lisäksi S/N ulottuvuus ja J/P ulottuvuus. Niistä ensimmäinen kuvaa sitä mihin ajattelumme suuntautuu aika-akselilla ja miten keräämme tietoa päätöksenteon tueksi. S suuntautuu nykyhetkeen ja menneisyyteen sekä käytännöllisyyteen siinä missä N suuntautuu tulevaisuuteen ja sen uusiin mahdollisuuksiin sekä intuitioon tiedon keräämisessä. J/P ulottuvuus kuvaa meidän ulkoista elämäntyyliä. J viittaa suunnitelmallisuuteen ja P spontaanisuuteen. Ajattelutyyli on neljän taipumuksen yhdistelmä. Minun kohdalla se on INTJ. Ajattelutyyleihin tutustunut ihminen osaa hetkessä nähdä, että minun suurin mentaalinen vahvuuteni on sisäänpäin suuntautunut intuitio (Ni) ja toiseksi vahvin tekijä on ulospäin suuntautunut logiikka (Te). Nämä kaksi luontaista, synnynnäistä taipumusta ovat ajatteluni suurin potentiaali, joita hyödyntämällä olen voinut tehdä töitä suurimman osan työurastani. Nyt eläkkeellä nautin suunnattomasti kirjoittamisesta, jossa voin hyödyntää luontaista vahvuuspotentiaalia täysillä.

Olen tutustunut elämäni aikana kymmeniin erilaisuuden oivalluttamisen viitekehyksiin. Kaksi niistä on noussut ylitse muiden. Ne ovat MBTI ja BigFive. Jos nämäkin pitäisi panna vielä paremmuusjärjestykseen, ykkössijan saa MBTI ja ennen kaikkea sen suomalainen versio LUONTAISET TAIPUMUKSET™.

Kari

 

 

 LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -VALMENTAJISTA ESITTELYSSÄ

TANJA MERONEN, KETTU valmennus ja viestintäTanja valmentajana

KETTU valmennuksen LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -palvelut


 

Kirjoittaja:luontaisettaipumukset

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *