Luontaiset taipumukset ovat tiedostamattomia eli automaattisia reagointimalleja, joita pidämme luonnollisina ja normaaleina. Omien taipumusten tajuaminen synnyttää ihmisille lähes aina oivalluksen, joka auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisuutta sekä omia kehityshaasteita esimiehenä ja työyhteisön jäsenenä.

 

MIKÄ ON LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on itsearviointina toteutettava oman luontaisen ajattelutyylin tunnistus. Tämä vastaa logiikaltaan tavanomaista MBTI–indikaattoria (C. G. Jungin tyyppiteoriaan pohjautuva kansainvälinen Myers-Briggs tyyppi-indikaattori), jonka käyttö organisaation sisäisen yhteistyön kehittämisen apuvälineenä on levinnyt ympäri maailman.
LUONTAISET TAIPUMUKSET™ –analyysissa on 36 väittämää, joihin vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. LUONTAISET TAIPUMUKSET™-analyyseja on tehty noin 25.000 kpl eri kehittämistarkoituksissa.

 

Millainen menetelmä on kyseessä? Mihin se sopii ja mihin se ei sovi?

Jos LUONTAISET TAIPUMUKSET™-menetelmä halutaan määritellä yhdellä sanalla, se on kiinnostusanalyysi. Se ennustaa sitä minkä tyylisiin asioihin mielenkiintomme luontaisesti suuntautuu ja minkä tyylisiä kriteereitä me suosimme päätöksiä tehdessämme. Menetelmän kehittämiseen voimakkaimmin vaikuttaneet sisältö- ja rakenneideat on saatu ajattelutyylejä ja luovaa ajattelua jäsentävistä teorioista ja analyyseistä.

Menetelmän nimi LUONTAISET TAIPUMUKSET™ viittaa jo siihen, että tällä analyysillä pyritään tunnistamaan taipumuksia, jotka ovat osa persoonaamme, kuten vasenkätisyys, ja joita on vaikea muuttaa tai kehittää. Persoonamme piirteitä taas pidetään osin synnynnäisinä ja osin ympäristömme muovaamina. Kaikkein helpoimmin muovautuva osa persoonaamme ovat toimintatyylit, jotka muuttuvat hyvinkin helposti saamamme ja ottamamme roolin perusteella.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™-menetelmä ei ole testi, jolla kartoitetaan ihmisten kyvykkyyttä joissakin asioissa, vaan menetelmä, jolla tutkitaan ajatteluun osallistuvien osatekijöiden keskinäistä voimakkuutta. Yksi analyysin keskeinen tavoite onkin tunnistaa oman ajattelun luontaisesti voimakkain osatekijä, jonka varaan meidän kannattaa luontaisia vahvuuksiamme rakentaa.

luontaiset-taipumukset-perusraportti-kansi-3-0 Valmennustuotteet | kaikkien analyysien kuvaukset näet täällä

 

Eettinen ohjeistuksemme

Mihin LUONTAISET TAIPUMUKSET™-menetelmä sopii hyvin ja mihin huonosti?

Menetelmää on käytetty hyvällä menestyksellä ihmisten luontaisen erilaisuuden ymmärtämisessä. Ei näytä olevan kovinkaan ratkaisevaa tunnistaako ihminen ensimmäisellä kerralla juuri oikean ajattelutyylinsä vaan se, että hän löytää yhden toimivan mallin ja kielen, jolla omaa ja muiden erilaisuutta voidaan ymmärtää.

Meillä on taipumus jakaa ihmisiä hyviin ja huonoihin. LUONTAISET TAIPUMUKSET™-menetelmään ei sisälly tällaista ulottuvuutta, vaan se pyrkii löytämään kunkin ihmisen luontaiset vahvuudet. Tämä lienee paras selitys sille miksi menetelmä saa niin hyvän vastaanoton.

Menetelmän tekijät ja hyödyntäjät uskovat siihen, että ihminen menestyy työssään ja elämässään paremmin omia vahvuuksiaan hyödyntämällä kuin heikkouksiaan korjaamalla.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™-menetelmä ei sovellu lainkaan osaamisen ja kyvykkyyden eikä toimintatyylien arviointiin, siis rekrytoinnin välineeksi. Syitä tähän on monia. Yksi niistä on se, että analyysi tehdään itsearviona, jolloin se alkaa helposti puoltaa kohti haluttua lopputulosta. Toinen syy on se, että tämä menetelmä keskittyy vain ajattelutyylin tunnistamiseen liittyviin asioihin. Samasta syystä se ei myöskään sovellu persoonallisuuden piirteiden tunnistamiseen.